• Volledige productie in eigen huis
  • Laagste Prijsgarantie !
  • Levering in 5-7 werkdagen (of 24h service)
  • Gratis verzending
  • Trusted Shop Kopersbescherming
Hulp & Tips

Maak je eigen actievoorwaarden

Als je een spel organiseert dan zul je vooraf een duidelijke uitleg moeten geven van de spelregels. Dat is bij een wincode actie niet anders. Zonder een uitvoerige en eenduidige uitleg van de actie kunnen deelnemers onbedoeld de actie verkeerd begrijpen, of zelfs misbruik maken van bepaalde mogelijkheden.

Over sommige zaken is niet alleen verstandig maar zelfs verplicht om een uitleg te geven. Als u namelijk graag van uw deelnemers de naam, E-mail adres of zelfs het telefoonnummer wilt weten zult u moeten aangeven waarom u dat wilt. Tevens zult u duidelijkheid moeten maken wat u met deze gegevens wilt doen en hoe lang u ze bewaard. Er kan veel! maar u moet het wel duidelijk aan de deelnemers uitleggen zodat ze zelf de keuze kunnen maken of ze daarmee akkoord gaan of niet.

De inhoud van de spelvoorwaarden bevat meestal:

  • De naamgeving van uw bedrijf
  • Een korte beschrijving van uw actie
  • De actieperiode loopt van XX t/m YY
  • Welke gegevens wilt u van de deelnemers? Waarom wilt u dat? En wat wilt u daarmee doen?
  • Het uitsluiten van aansprakelijkheid

Hieronder volgt een voorbeeld van spelvoorwaarden voor jouw bedrijf. Dit zijn fictieve voorbeelden en hoeven dus niet persé van toepassing te zijn op jouw actie. De bedoeling van onderstaande voorbeeld is, het geven van enkele handvaten, tips en mogelijkheden. Je kiest zelf wat voor jouw van toepassing is.

Spelvoorwaarden [jouw bedrijf]

Algemeen
1.1       Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Kras & Win actie (hierna: de “Actie”) die [Jouw bedrijf], gevestigd aan de Voorbeeldstraat 1, 1234 AB in Voorbeeldstad (hierna te noemen: [jouw bedrijf] organiseert.

1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3       [jouw bedrijf] behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

1.4       Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

Inhoud Actie
2.1      Geef hier een korte inhoudelijke beschrijving van je wincode actie. Bijvoorbeeld:
In onze winkels in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht krijgt u bij besteding van elke € 5,00 één kraskaart. Op deze kraskaart staat een unieke wincode. Deze wincode kunt u op onze website www.jouwbedrijf.nl ingeven en verzenden. U geeft daarmee ook uw E-mail adres op zodat wij u kunnen bereiken indien u iets gewonnen heeft.

2.2       De Actie loopt van zaterdag 1 mei 2021 t/m maandag 31 mei 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

2.3       Door een aankoop te doen bij [jouwbedrijf] ontvangen deelnemers in de Actieperiode een kraskaart met bijbehorende unieke code. Deelnemers kunnen in de Actieperiode meerdere aankopen doen waardoor deelnemers meerdere keren mee kunnen doen met de Actie. Kraskaarten worden verstrekt bij aankopen geplaatst in de Actieperiode zolang de voorraad strekt. Voor de kraskaarten geldt op=op.

2.4       Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
3.1       Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder 100 x prijs A en 200 prijs B.

3.2       Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs, kan [jouw bedrijf] de winnaars verplichten om de winnende kraskaart met unieke code ter beschikking te stellen. De code moet duidelijk leesbaar zijn.

3.3       De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en kunnen enkel verzilverd worden in de webshop van [jouwbedrijf].

Deelname en deelnemers
4.1       Deelname staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2       [jouw bedrijf] heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3       [jouwbedrijf] kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4       Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

4.5       Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door [jouwbedrijf] worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s op [jouwbedrijf].nl.

Gegevens
5.1       De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2       [jouwbedrijf] gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van [jouwbedrijf] plaatsvinden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen
6.1       [jouwbedrijf] heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat [jouwbedrijf] daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal [jouwbedrijf] rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2       [jouwbedrijf] garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die [jouwbedrijf] aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten
7.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door [jouwbedrijf] georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan [jouwbedrijf] kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan [jouwbedrijf], Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Voorbeeldstad, of een e-mail naar marketing@[jouwbedrijf].nl onder vermelding van ‘klacht Kras & Win Actie’.

Aansprakelijkheid
8.1       [jouwbedrijf] is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen [jouwbedrijf] niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor [jouwbedrijf] in het leven roepen. [jouwbedrijf] is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. [jouwbedrijf] is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht
9.1       [jouwbedrijf] behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van [jouwbedrijf] zelf.

Toepasselijk recht
10.1     Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

We zijn zeer zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per telefoon of e-mail – geen rechten worden ontleend.

Bestel direct uw kraskaarten in onze webshop!